สาวโพสต์ มาให้ โชคต่อหน้า หลัง ไก่ มุงจิก เลขทะเบียน ไม่ยอม ไปไหน

  0
  588

  ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอนั้นเองเพราะว่า ใ ก ล้ เข้ามาเเล้วสำหรับ ก า ร ป ร ะ ก า ศ ผ ล ร า ง วั ล ส ล า ก กิ น แ บ่ ง รั ฐ บ า ล ป ร ะ จำ วั น ที่ 16 สิ ง ห า ค ม 62 ซึ่ง ท า ง ม ง า น นั้นได้ทำ ก า ร ร ว บ ร ว ม เลข เ ด็ ด เลข ดั ง มา ฝ า ก ท ก ท่ า น นั้น เ อ ง เพราะว่า เ มื่ อ ไม่นาuมานั้น เ พ จ เฟซบุ๊กที่ ที่ ชื่ อ ว่ า Vannapa Tadum Dum ได้ออกมา โ พ ส ต์ ภ า พ ผ่ า น ก ลุ่ ม ดั ง พร้อมไ ด้ ระบุข้อความว่า

  ไ ก่ 2 ตั ว มุ ง ดู อ ะ ไ ร กั น
  ด ไ ม่ ด ป่ า ว ดั น ไ ป จ ก ตั้ ง น า น แ น่ ะ

  ห ลั ง เรื่อง ร า ว ถู ก เ ผ ย แ พ ร่ อ อ ก ไ ป แ ล้ ว นั้น มี ช า ว เ น็ ต เ ข้ า ม า แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น กั น เป็น จำ น ว u เ พ ร า ะ ว่า ไ ด้ ใ ห้ ความ ร สึ ก ที่ ด แ ป ล ก ต า นั้นเอง เ พ ร า ะ เ กิ ๑ มาไม่ ไ ด้ เ ค ย พ บ เ ห็ น เ ห มื อ น กั น ไ ก่ จ ก เ ล ข ท ะ เ บี ย น ร ถ

  แ ล ะ ไ ด้มี ค u ม า ก ม า ย เข้ามา แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ถึ ง เ ห ต ก า ร ณ์ ดั ง ก ล่ า ว นั้ น เ อ ง

  ขอบคุณที่มา : https://bit.ly/31vJBaR